COVID-19 ADVISORY: Ang PCMC ay patuloy na nagbibigay ng angkop at de-kalidad na serbisyo sa kabila ng hamon nang pagdami ng kaso ng COVID-19. Makabubuti na iwasan ang pag “walk-in” sa ospital. Kung may sintomas o anumang pangangailangang medikal ay tumawag muna sa ER 8588-9901 to 20 locals 263 and 318, COVID Triage locals 264 and 316 at One Hospital Command Center 1555.
NAME SALUTATION POSITION CONTACT NUMBER
Sonia B. Gonzalez MD, MScHSM, MPM Executive Director  (02) 8588-9900 Loc. 201
Cecilia O. Gan MD, MNSA, MPM Deputy Executive Director for Hospital Support Services  (02) 8588-9900 Loc. 362
Maria Eva I. Jopson MD, MScHSM, MPM Officer-in-Charge, Deputy Executive Director for Medical Services   (02) 8588-9900 Loc. 428
Amelinda S. Magno RN, MAN, MScHSM, PhD Deputy Executive Director for Nursing Services  (02) 8588-9900 Loc. 212
Mary Ann C. Bunyi MD, MPM, FPPS, FPIDSP Deputy Executive Director for Education, Training and Research Services  (02) 8588-9900 Loc. 376